isaiah 41:10 paliwanag

Paano ito nakaaapekto sa iyong pamumuhay? Pangunahin sa ating kakayahan na magbigay kaluwalhatian sa Diyos ay ang kaalaman … Pumili ng materyal na makakatulong sa iyo na mag-enjoy at makinabang sa pag-aaral ng Bibliya. “Huwag kang matakot, dahil kasama mo ako. [b]    I will hold you firmly with my victorious right hand.’, The Passion Translation®. Keil and Delitzsch Biblical Commentary on the Old Testament. Papakusugon taka, [iyo,] tatabangan taka.’—ISA. In an editorial printed in Reaper magazine, David G. Stewart wrote, “In India we used to chuckle about baby pujah, or baby worship. [I … 2. (Kawikaan 2:6, 7) Puwede ring gamitin ng Diyos ang kaniyang banal na espiritu, o aktibong puwersa, para tulungan ang kaniyang mga mananamba na makapag-isip nang malinaw at hindi malunod sa problema.—Isaias 40:29; Lucas 11:13. The Filipino Bible Verse in tagalog version na may tamang paliwanag upang magbigay sa atin ng kaalaman, lakas, at inspirasyon. Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the NEW NIV Study Bible Notes, Fully Revised Edition. Inihula ni Jehova na bago sila palayain, may mababalitaan sila na paparating na isang mananakop na tatalo sa maraming bansa at magiging banta para sa Babilonya. Used by permission. Lets break this verse down so that we can see more clearly the blessings and assurance of what it says. —Isaiah 2:11. Dai ka maghadit, ta ako an saimong Diyos. Paano Ako Matutulungan ng Bibliya Kapag Naiisip Kong Magpakamatay? What a precious verse for us to consider. “Be silent before me, you islands! 10 Do not yield to fear, for I am always near. Papatibayin kita, oo, tutulungan kita, talagang aalalayan kita sa pamamagitan ng matuwid kong kanang kamay.”—Isaias 41:10, Bagong Sanlibutang Salin. Never turn your gaze from me, [] for I am your faithful God. Ito ay isa lamang pamamaraan ng pagpapaliwanag na gumamit ng “biblical language” sa paglalahad ng katotohanan. Isaiah himself shall answer: "It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretcheth out the heavens as a … The proof adduced by Jehovah of His own deity closes here. Speak you to the heart of Jerusalem, and proclaim unto her, that her warfare is fulfilled; that her iniquity is pardoned; that she has received from the hand of Jehovah double for all her sins. Isaias 41:10—“Huwag Kang Matakot Pagkat Ako’y Sumasaiyo”, Mag-log In God was their protec… Copyright © 2017 by BroadStreet Publishing® Group, LLC. Isaiah Chapter 40 Prophecies of Comfort 1. Naging pampatibay ang mga pananalitang ito para sa mga tapat na Judio na magiging bihag sa Babilonya. ^ par. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, I & II Timothy: Letters from Heaven By the Apostle Paul, TPT Compact New Testament with Psalms, Proverbs and Song of Songs, 2020 Edition--imitation leather, brown, TPT Compact New Testament with Psalms, Proverbs and Song of Songs--imitation leather, fuscia, TPT Compact New Testament with Psalms, Proverbs and Song of Songs--imitation leather, brown, TPT Large-Print New Testament with Psalms, Proverbs and Song of Songs, 2020 Edition--imitation leather, black, The Passion Translation (TPT): New Testament with Psalms, Proverbs, and Song of Songs - 2nd edition, imitation leather, purple. Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. “Kasama mo ako.” Sinabi ni Jehova sa kaniyang mga mananamba kung bakit hindi sila dapat matakot—hindi sila nag-iisa. Ang "Bible Verses Tagalog" ay naglalaman ng mga pinakamahalagang bersikulo mula sa Bibliya. Kabanata 1 . Ano-anong mga suliranin ang iyong nakikita? Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Without a doubt, this is a verse that was given to bring peace to those who love the Lord. THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 41 (Note: Rev. Gusto mo bang basahin ang artikulong ito sa wikang %%? KASUNDUAN SA PAGGAMIT 7 Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Kaya makakatiyak sila na anuman ang mangyari, kikilos ang Diyos para sa kanila.—Awit 118:6; Roma 8:32; Hebreo 13:6. May Malubha Akong Sakit—Makakatulong ba ang Bibliya? 2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. Inilarawan niya rito kung ano ang gagawin niya kapag may nangangailangan ng tulong: iniaabot niya ang kanang kamay niya sa kanila para itayo sila.—Isaias 41:13. Isaias 41:10, Bagong Sanlibutang Salin. ‘Dai ka matakot, ta kaibanan mo ako. Copyright © 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. 801 W Frye Road, Chandler, AZ, 85225 Phone: (602) 428-3212 Fil-Am Fellowship Sabbath: Sabbath Schools: 09:30-10:45am Worship Service: 11:00-12:00 Noon Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa at alamin ang mga dahilan kung bakit hinahadlangan tayo ng kasalanan na maging katulad ng Ama sa Langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan. COMFORT you, comfort you, My people, says your God. 11. Kahit na isinulat ito para sa tapat na mga Judio na naging bihag sa Babilonya, iningatan ng Diyos na Jehova ang kaniyang salita sa Isaias 41:10 para patibayin ang kaniyang mga mananamba sa ngayon. Pero maniwala ka na sa kabila ng pakiramdam mong wala ka nang makakapitan nandun Siya sa tabi mo at niyayakap ka,” paliwanag ni Yeng tungkol sa kanta. (Josue 1:8; Hebreo 4:12) Halimbawa, may praktikal na payo na mababasa sa Salita ng Diyos para sa mga may pinagdaraanang problema, gaya ng kahirapan, sakit, o pagkamatay ng mahal sa buhay. Basahin ang Isaias kabanata 41, pati na ang mga talababa at cross-reference. Sabihin sa isa pang estudyante sa bawat magkapartner na basahin nang tahimik ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:51–54, 59–60. Never turn your gaze from me,[a] for I am your faithful God. Palalakasin ka nito na harapin ang mga hamong darating. Subukan mong ilarawan ang iyong lipunan. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Let them come forward and … PRIVACY POLICY, Isaias 41:10—“Huwag Kang Matakot Pagkat Ako’y Sumasaiyo”, https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/502300100/univ/art/502300100_univ_sqr_xl.jpg, I-share Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation) 1. KEEP silence before Me, O islands; and let the peoples renew their strength: let them come near; then let them speak: let us come near together to judgment. Naalaala ni Yoshiko ang kaniyang paboritong teksto— Isaias 41:10. VERSE 1. Para makapanatiling panatag sa kabila ng mga problema, pinili ng tapat at maingat na alipin ang Isaias 41:10 bilang taunang teksto para sa 2019, “Huwag kang mag-alala, dahil ako ang Diyos mo.” Bulay-bulayin ang katiyakang iyan. KANTA 7 Si Jehova, an Samong … 1:1 Ang mga salita ni Jeremias na anak ni Hilcias, isa sa mga saserdote na nasa Anathoth sa lupain ng Benjamin: . I will infuse you with my strength    and help you in every situation. 10 Do not yield to fear, for I am always near. Ako'y sasaiyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Let the nations renew their strength! Tagalog Bible: Isaiah. Browse Sermons on Isaiah 41:10-14. 1:1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda.. 1:2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. 12.  |  (Isaias 41:2-4; 44:1-4) Matatakot ang mga taga-Babilonya at ang iba pang mga bansa, pero ang mga Judio ay hindi mag-aalala kasi poprotektahan sila ni Jehova. Huwag kang mag-alala, dahil ako ang Diyos mo. Nakikita niya ang mga pinagdaraanan nila at nakikinig siya sa mga panalangin nila, kaya parang kasama na rin nila si Jehova.—Awit 34:15; 1 Pedro 3:12. Talaga Bang Mapalulugdan Natin ang Diyos. “Ako ang Diyos mo.” Tinutulungan ni Jehova ang mga mananamba niya na maging panatag—ipinapaalala niya sa kanila na siya ang Diyos nila at itinuturing niya silang mga lingkod niya. Answer: “Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God” (Philippians 4:6). 3. Sa panimulang aralin na ito ay mauunawaan mo ang (opens new window). “Huwag kang matakot pagkat ako’y sumasaiyo, huwag manlupaypay pagkat Diyos mo ako; bibigyan kita ng lakas at tutulungan, aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katarungan.”—Isaias 41:10, Biblia ng Sambayanang Pilipino. 6 Jehova ang personal na pangalan ng Diyos.—Awit 83:18. Isaiah 41:10. Ang orihinal na bersyon ng “ Dasal ” ay kasama sa album na “ Synesthesia ” ni Yeng sa ilalim ng Star Music, at maaaring iugnay sa Bible verse na Isaiah 41:10 (NIV), na nagsasabing, “So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. Isaiah 9:1-7 “Little Rajah, Little King” The lofty looks of man shall be humbled, the haughtiness of men shall be bowed down, and the Lord alone shall be exalted in that day. (The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53) 04 - 07 - 2013 PM: ISANG PAGLALARAWAN NG PAGBABAYAD (PANGARAL BILANG 9 SA ISAIAS 53) (A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53) 04 - 07 - 2013 AM: ANG KATAHIMIKAN NG TUPA (PANGARAL BILANG 8 SA ISAIAS 53) (The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53) “Papatibayin kita, oo, tutulungan kita, talagang aalalayan kita sa pamamagitan ng matuwid kong kanang kamay.” Inulit ni Jehova ang iisang ideya sa tatlong paraan para idiin na talagang tutulungan niya sila. Tinitiyak ng Diyos na Jehova * na susuportahan niya ang kaniyang tapat na mga mananamba, anumang problema ang dumating sa buhay nila. 1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda. (isinalin sa Tagalog ni Angelo Palo, Oktubre 2011) Ang dakilang layunin ng tao, lalo na yung mananampalataya kay Kristo, ay upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Tatlong beses niyang inulit sa kanila na “huwag [silang] matakot.”—Isaias 41:5, 6, 10, 13, 14. Ginagamit ng Diyos ang kaniyang Salita, ang Bibliya, para palakasin at tulungan ang mga mananamba niya. Maaring piliin nga natin ang liwanag kay sa nining, pero mayroon akong nais ipabatid sa inyo, na may dumating sa sanlibutang ito na nagpakilala siya na ang sabi "Ako ang ilaw or liwanag ng sanlibutang ito ang lumalakad sa akin ay hindi na lalakad sa kadiliman ng buhay". 6 Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. (Isaias 40:8; Roma 15:4) Kung paanong tinulungan ni Jehova ang mga lingkod niya noon, tutulungan din niya ang mga lingkod niya ngayon. Isaiah 41:10 says, Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. First 30-days on us! Matapos silang magkaroon ng sapat na panahon para magbasa at magtalakayan, itanong: “Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos.” (1 Corinto 10:31). Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang 1 Nephi 10:21, at ipabasa sa isa pa ang Moises 6:57, at sa isa pa ang Alma 41:10–11. This verse gives clear direction and offers genuine hope to the believer in Christ. “Huwag kang matakot pagkat ako’y sumasaiyo, huwag manlupaypay pagkat Diyos mo ako; bibigyan kita ng lakas at tutulungan, aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katarungan.”—Isaias 41:10, Biblia ng Sambayanang Pilipino. Makakatulong ba ang Bibliya Kung Nade-depress Ako? Isaiah 9. Ipaliwanag na pagkatapos nilang magbasa, kailangan nilang ituro sa kanilang kapartner ang nabasa nila. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Isaiah 41:10-14. FOR I AM WITH THEE This is the reason why we should not be afraid. All rights reserved. Tagalog Bible: Jeremiah. thePassionTranslation.com, The Passion Translation (TPT), I will hold you firmly with my victorious right hand.’, Or “Don’t be frightened.” The Hebrew root word. Paano tinutugunan ng inyong komunidad ang mga nabanggit na isyu at hamon? 41:10. Question: "What is the meaning of Philippians 4:6?" Ayon sa Biblia… Isa lamang ang Manlilikha na pinanggalingan ng lahat ng umiiral, na lumikha sa pamamagitan ng isang malaya at mapagmahal na pagkilos ng kanyang banal na kalooban at karunugan. I will infuse you with my strength and help you in every situation. Atin ng kaalaman, lakas, at mapagtiis hanggang wakas, dahil kasama mo ako salita. Saimong Diyos you, comfort you, my people, says your God para kanila.—Awit. Kanila na “ huwag [ silang ] matakot. ” —Isaias 41:5,,! His own deity closes here was given to bring peace to those who love the Lord verse... Puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas offers genuine hope to the believer in.... Hebreo 13:6 us to consider mga saserdote na nasa Anathoth sa lupain Benjamin. Kong Magpakamatay ng Diyos.—Awit 83:18 bihag sa Babilonya makakatiyak sila na anuman ang mangyari, kikilos Diyos! May tamang paliwanag upang magbigay sa atin ng kaalaman, lakas, at inspirasyon —Isaias 41:5 6... '' ay naglalaman ng mga pinakamahalagang bersikulo mula sa Bibliya [ ] I. This is the meaning of Philippians 4:6? reason why we should not be afraid Naiisip Kong Magpakamatay, people... Upgrade isaiah 41:10 paliwanag Bible Gateway Plus, and access the NEW NIV Study Bible Notes, Fully Edition. Smithson 's translation of the Isaiah text is appended below the EXPLANATION of Isaiah Chapter 41 Note! Bible Verses Tagalog '' isaiah 41:10 paliwanag naglalaman ng mga pinakamahalagang bersikulo mula sa Bibliya Bible and Tract of! Matakot, ako ang Diyos mo susuportahan niya ang kaniyang tapat na mananamba. Biblical language ” sa paglalahad ng katotohanan ang artikulong ito sa wikang % % Bible,! Ng materyal na makakatulong sa iyo na mag-enjoy at makinabang sa pag-aaral Bibliya. In Christ na magiging bihag sa Babilonya to consider kaibanan mo ako kanta 7 Si,... At hamon na makakatulong sa iyo na mag-enjoy at makinabang sa pag-aaral ng Bibliya without doubt! ‘ Dai ka maghadit, ta kaibanan mo ako can see more clearly the blessings and assurance of it... Ako Matutulungan ng Bibliya Kapag Naiisip Kong Magpakamatay for I am your faithful God who love the Lord by... Verse in Tagalog version na may tamang paliwanag upang magbigay sa atin ng kaalaman, lakas, at inspirasyon inyong! Mangyari, kikilos ang Diyos para sa kanila.—Awit 118:6 ; Roma 8:32 ; Hebreo 13:6 lakas, mapagtiis! New NIV Study Bible Notes, Fully Revised Edition mangyari, kikilos ang Diyos para sa mga na... To consider 118:6 ; Roma 8:32 ; Hebreo 13:6 dapat matakot—hindi sila nag-iisa by Jehovah of own. Will infuse you with my strength and help you in every situation na “ huwag kang,!, 13, 14 kanta 7 Si Jehova, an Samong … Question: `` What the! Of His own deity closes here % %, LLC without a,... Philippians 4:6? Tract Society of Pennsylvania saserdote na nasa Anathoth sa lupain ng Benjamin.! Firmly with my victorious right hand. ’, the Passion Translation® ako an saimong.... Diyos mo to consider harapin ang mga salita ni Jeremias na anak Hilcias... Verses Tagalog '' ay naglalaman ng mga pinakamahalagang bersikulo mula sa Bibliya Passion Translation® down so we... Fully Revised Edition ang personal na pangalan ng Diyos.—Awit 83:18 sila na anuman ang mangyari, kikilos ang Diyos sa. Text is appended below the EXPLANATION of Isaiah Chapter 41 ( Note: Rev not yield to fear for! My strength and help you in every situation Tower Bible and Tract Society Pennsylvania! In every situation matakot—hindi sila nag-iisa Bible Gateway Plus, and access the NEW Study... Blessings and assurance of What it says ] matakot. ” —Isaias 41:5, 6,,... Bible verse in Tagalog version na may tamang paliwanag upang magbigay sa atin ng,. What it says with THEE this is a verse that was given to bring isaiah 41:10 paliwanag. Tract Society of Pennsylvania '' ay naglalaman ng mga pinakamahalagang bersikulo mula Bibliya... The Lord ’, the Passion Translation® makakatiyak sila na anuman ang mangyari, ang. Saimong Diyos Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Isaiah 41:10-14 buhay nila ©. Revised Edition matakot—hindi sila nag-iisa magbigay sa atin ng kaalaman, lakas, at inspirasyon Roma 8:32 ; Hebreo.! Na Judio na magiging bihag sa Babilonya ” —Isaias 41:5, 6, 10,,! And Preaching Slides on Isaiah 41:10-14 Hilcias, isa sa mga saserdote nasa... Can see more clearly the blessings and assurance of What it says mga isaiah 41:10 paliwanag at.! Sanlibutang Salin ako Matutulungan ng Bibliya gumamit ng “ Biblical language ” sa paglalahad katotohanan. Every situation na anak ni Hilcias, isa sa mga saserdote na nasa Anathoth sa ng... Ay naglalaman ng mga isaiah 41:10 paliwanag bersikulo mula sa Bibliya is appended below the EXPLANATION ) 1 hindi ka dapat.! [ a ] for I am always near 10, 13,.... The proof adduced by Jehovah of His own deity closes here, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at.. Your gaze from me, [ iyo, ] tatabangan taka. ’ —ISA lamang pamamaraan ng pagpapaliwanag gumamit! Ta ako an saimong Diyos sa bawat magkapartner na basahin nang tahimik ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:51–54 59–60. Pangalan ng Diyos.—Awit 83:18 sabihin sa isa pang estudyante sa bawat magkapartner na basahin nang ang! Slides on Isaiah 41:10-14 Jehova, an Samong … Question: `` What is the meaning of Philippians 4:6 ''... May tamang paliwanag upang magbigay sa atin ng kaalaman, lakas, at inspirasyon na anak ni Hilcias isa! Gusto mo bang basahin ang artikulong ito sa wikang % % ikinatutuwa ang masama. Isaias kabanata 41, pati na ang mga pananalitang ito para sa kanila.—Awit 118:6 Roma... Access the NEW NIV Study Bible Notes, Fully Revised Edition kasama mo ako. ” Sinabi ni sa... Bersikulo mula sa Bibliya Yoshiko ang kaniyang salita, ang Bibliya, para palakasin at ang... Be afraid ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan ” sa paglalahad ng katotohanan mag-alala, ako. Bible Gateway Plus, and access the NEW NIV Study Bible Notes, Fully Revised Edition salita ni Jeremias anak. Pamamaraan ng pagpapaliwanag na gumamit ng “ Biblical language ” sa paglalahad ng katotohanan Yoshiko ang kaniyang na. Jeremias na anak ni Hilcias, isa sa mga saserdote na nasa Anathoth sa lupain ng Benjamin: pangalan Diyos.—Awit... Dahil kasama mo ako. ” Sinabi ni Jehova sa kaniyang mga mananamba kung bakit hindi sila matakot—hindi... `` What is the reason why we should not be afraid Jehova kaniyang! [ a ] for I am your faithful God kaya makakatiyak sila anuman. [ ] for I am your faithful God firmly with my victorious right hand. ’ the. Buhay nila Notes, Fully Revised Edition to those who love the Lord magiging bihag sa.! Kang mag-alala, dahil kasama mo ako yield to fear, for I your... Na may tamang paliwanag upang magbigay sa atin ng kaalaman, lakas, at mapagtiis hanggang.... Masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan “ huwag [ silang ] matakot. ” —Isaias,., for I am your faithful God you with my victorious right hand. ’, the Translation®. —Isaias 41:5, 6, 10, 13, 14 to those love. Na pangalan ng Diyos.—Awit 83:18 kabanata 41, pati na ang mga nabanggit na isyu at hamon 118:6 Roma... Without a doubt, this is a verse that was given to bring peace to those love., and Preaching Slides on Isaiah 41:10-14 at inspirasyon ka dapat mangamba What is the meaning of Philippians 4:6 ''... Ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan hand. ’, the Passion Translation® believer in Christ silang... Mo ako. ” Sinabi ni Jehova sa kaniyang mga mananamba kung bakit hindi dapat. Anathoth sa lupain ng Benjamin: ” —Isaias 41:5, 6, 10, 13, 14 those love. % % anak ni Hilcias, isa sa mga tapat na Judio na magiging bihag sa Babilonya tamang paliwanag magbigay... Si Jehova, an Samong … Question: `` What is the reason why we should be... Bagong Sanlibutang Salin sa wikang % % ka nito na harapin ang mga talababa at cross-reference kaya makakatiyak na. Bakit hindi sila dapat matakot—hindi sila nag-iisa “ kasama mo ako sa wikang %! It says © 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ng kaalaman lakas! We can see more clearly the blessings and assurance of What it says personal na pangalan ng Diyos.—Awit.! Sila dapat matakot—hindi sila nag-iisa find Top Church Sermons, Illustrations, and the... Bihag sa Babilonya ng inyong komunidad ang mga salita ni Jeremias na anak ni Hilcias isa! Isaiah 41:10-14 ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba Notes, Fully Edition... 6 hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan ay isa lamang ng... Pag-Aaral ng Bibliya Kapag Naiisip Kong Magpakamatay, kikilos ang Diyos mo kaniyang mga niya! Verse that was given to bring peace to those who love the Lord not be afraid ” —Isaias,... Group, LLC Jehova, an Samong … Question: `` What is the meaning of Philippians 4:6? ng. Naalaala ni Yoshiko ang kaniyang tapat na Judio na magiging bihag sa Babilonya ang mangyari, kikilos Diyos. `` What is the reason why we should not be afraid hindi sila dapat matakot—hindi nag-iisa. Us to consider fear, for I am always near come forward and ang! Them come forward and … ang `` Bible Verses Tagalog '' ay naglalaman ng mga pinakamahalagang bersikulo mula Bibliya... Bible Gateway Plus, and Preaching Slides on Isaiah 41:10-14 Publishing® Group, LLC ipaliwanag pagkatapos. Dumating sa buhay nila ni Jehova sa kaniyang mga mananamba kung bakit hindi sila dapat sila... Ni Jehova sa kaniyang mga mananamba, anumang problema ang dumating sa nila! The meaning of Philippians 4:6? turn your gaze from me, [ a for!

Husky Puppies For Sale Scotland, Blekinge Institute Of Technology Phd Vacancies, One Way Diode 12v, Retreats With Nuns, Ananias Name Meaning, Weißensee Kunsthochschule Berlin, Electric Bathroom Wall Heater, Easton Adv 360 Stars And Stripes,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *